مشخصات پروژه

هندلر - زرین هیو

19 مرداد 1393
مکان قزوین، آبیک                                  دستگاه  هندلر تعداد راس دوشا 4000
تاریخ نصب           

بهار 1390      

مدل          

Heavy line 10.70            

جایگاه پرورش            فری استال