مشخصات پروژه

سالن SRP700 - فهیمی پور

15 مرداد 1393

 

مکان تهران، حسن آباد              سیستم          SRP 700                                    تعداد راس دوشا                   200                                  
تاریخ نصب          بهار 1389 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی 9