مشخصات پروژه

پنکه سقفی - فراسو جام پارس

19 مرداد 1393
مکان قزوین بوئین زهرا                       نام دامداری           نام مدیریت                    آقای دهقان                                                   
تعداد راس دوشا      فری استال                                   نام دامداری فراسوجام پارس
نام دستگاه پنکه سقفی جایگاه نگه داری     فری استال
تاریخ نصب تابستان 91 متراژ پره ها 6 متری