مشخصات پروژه

پنکه سقفی - گلدشت نمونه

19 مرداد 1393
مکان اصفهان                      نام دامداری           نام مدیریت                    آقای صالحی                                                  
تعداد راس دوشا     3000                                   نام دامداری گلدشت نمونه اصفهان
نام دستگاه پنکه سقفی جایگاه نگه داری     فری استال
تاریخ نصب تابستان 91 متراژ پره ها 6 متری