مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - فهیمی پور

19 مرداد 1393
مکان  تهران - حسن آباد                     نام مدیریت               آقای فهیمی پور                      
تعداد راس دوشا 200 نام دامداری             
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری بهاربند
تاریخ نصب زمستان 1389 مدل دستگاه 200 لیتری متحرک