مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - طالبی

19 مرداد 1393
مکان خراسان رضوی - مشهد                     نام مدیریت               آقای طالبی                      
تعداد راس دوشا 700 نام دامداری تلیسه           
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری بهاربند
تاریخ نصب بهار 1389 مدل دستگاه 200 لیتری متحرک