مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - رضوان

19 مرداد 1393
مکان  اصفهان                     نام مدیریت               آقای رضوان                      
تعداد راس دوشا 200 نام دامداری رضوان            
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری بهاربند
تاریخ نصب زمستان 1390 مدل دستگاه 200 لیتری متحرک