مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - کشت پور

22 مرداد 1393
مکان  البرز - نظرآباد                     نام مدیریت               آقای کشت پور                      
تعداد راس دوشا 800 نام دامداری کشت پور            
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری  
تاریخ نصب زمستان 1390 مدل دستگاه 500 لیتری متحرک