مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - نصیری

22 مرداد 1393
مکان گلستان - گرگان                     نام مدیریت               آقای نصیری                      
تعداد راس دوشا           400 نام دامداری نصیری           
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری فری استال
تاریخ نصب   مدل دستگاه 200 لیتری متحرک