مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - علینقیان

22 مرداد 1393
مکان  اصفهان                     نام مدیریت               آقای علینقیان                      
تعداد راس دوشا 400 نام دامداری علینقیان            
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری  
تاریخ نصب زمستان 1390 مدل دستگاه 300 لیتری متحرک