مشخصات پروژه

سالن SRP500- خسرو جردی

15 مرداد 1393

 

مکان خراسان رضوی، سبزوار               سیستم مدل             SRP 500                                       تعداد راس دوشا               200                                           
تاریخ نصب           زمستان 1390 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی 7