مشخصات پروژه

سپراتور - زرین هیو

22 مرداد 1393
مکان قزوین، آبیک                     نام مدیریت        آقای رضایی افصح                 
نام دامداری زرین هیو نام دستگاه سپراتور غلطکی