مشخصات پروژه

سپراتور - زرین هیو

22 مرداد 1393
مکان قزوین، آبیک                           نام مدیریت                 آقای رضایی افصح                            
نام دامداری           زرین هیو نام دستگاه سپراتور پیچشی