مشخصات پروژه

سیستم مدیریت کود و پساب - فراسو جام پارس

22 مرداد 1393

 

 

 

مکان                   بوئین زهرا                    نام مدیریت                           آقای دکتر دهقانی                    
نام دامداری فراسوجام پارس نام دستگاه مدیریت کود و پساب

 

سیستم خشک کن مازاد کود