مشخصات پروژه

سپراتور - کشوردوست

22 مرداد 1393
مکان                البرز                     نام مدیریت   آقای کشوردوست                       
نام دامداری ورمی کمپوست کشوردوست نام دستگاه سپراتور غلطکی