مشخصات پروژه

سپراتور - محصل

22 مرداد 1393
مکان  البرز            نام مدیریت         خانم محصل              
نام دامداری محصل نام دستگاه سپراتور پیچشی