مشخصات پروژه

سالن ACR PULS - زرین هیو

23 مرداد 1393
مکان قزوین، آبیک سیستم               ACR PULS         تعداد راس دوشا                           
تاریخ نصب زمستان92               مدل   تعداد واحد شیردوشی           9