مشخصات پروژه

پنکه سقفی - موقوفات ملک

23 مرداد 1393
مکان مشهد                نام دامدا          نام مدیریت                                                  
تعداد راس دوشا                                    نام دامداری             
نام دستگاه پنکه سقفی جایگاه نگه داری           
تاریخ نصب خرداد93 متراژه پره ها 7 متری