مشخصات پروژه

پنکه سقفی - برومند

23 مرداد 1393
مکان شیراز                         نام                  نام مدیریت                                                          
تعداد راس دوشا                                             نام دامداری  
نام دستگاه پنکه سقفی جایگاه نگه داری            
تاریخ نصب خرداد93 متراژ پره ها 5 متری