مشخصات پروژه

پنکه سقفی - فضیل

23 مرداد 1393
مکان اصفهان                       نام دامداری           نام مدیریت                    آقای صالحی                                                    
تعداد راس دوشا     3000                      نام دامداری گلدشت نمونه اصفهان
نام دستگاه پنکه سقفی جایگاه نگه داری     فری استال
تاریخ نصب تابستان 91 متراژ پره ها 6 متری