مشخصات پروژه

پنکه سقفی - صالحی صفاری

25 مرداد 1393
مکان ورامین      نام مدیریت            آقایان صالحی و صفاری                              
تعداد راس دوشا 983                                    نام دامداری صالحی صفاری
نام دستگاه پنکه سقفی جایگاه نگه داری  
تاریخ نصب اردیبهشت 93 متراژ پره ها 6 متری و 7 متری