مشخصات پروژه

فیدرمیکسر - رنجبران

25 مرداد 1393

 

مکان                                    دستگاه  فیدر تعداد راس دوشا  
تاریخ نصب

زمستان 1392                      

مدل            

 

Magnum 20m3          

جایگاه پرورش