مشخصات پروژه

سپراتور - تاجیک

25 مرداد 1393
مکان                     ورامین                        نام مدیریت                آقای تاجیک                            
نام دامداری تاجیک نام دستگاه سپراتور پیچشی