مشخصات پروژه

فیدرمیکسر - موقوفات ملک

25 مرداد 1393
مکان مشهد، چنارا                                  دستگاه  فیدر تعداد راس دوشا  
تاریخ نصب

زمستان 1392                      

مدل           

 

Magnum 16m3          

جایگاه پرورش