مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - موسوی

25 مرداد 1393
مکان                       نام مدیریت                                     
تعداد راس دوشا   نام دامداری موسوی            
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری  
تاریخ نصب پاییز1392 مدل دستگاه 200 لیتری متحرک