مشخصات پروژه

سالن SRP500- کشت پور

15 مرداد 1393
مکان                البرز، نظرآباد                       سیستم           SRP 500                                          تعداد راس دوشا                800                                              
تاریخ نصب بهار 1391 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی 25*2