مشخصات پروژه

سالن شیردوشی imilk600- جناب آقای لطفی

21 آبان 1396

نصب و راه اندازی سالن شیردوشی imilk600 در دامپروری تلیسه دام نیشابور