مشخصات پروژه

پنکه های بدون گیربکس-خدایی

9 آذر 1396

نصب پنکه های سقفی در دامپروری جناب آقای خدایی در شهر درود