مشخصات پروژه

سالنSRP300 - جلالی

15 مرداد 1393
مکان            تهران، فیروزبهرام                                  سیستم           SRP 300                                                  تعداد راس دوشا               200                                                    
تاریخ نصب پاییز 1388 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی 14