مشخصات پروژه

سالن SRP300 - عباسیان

15 مرداد 1393
مکان               تهران، شهریار                    سیستم          SRP 300                                       تعداد راس دوشا                                                     
تاریخ نصب پاییز 1389 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی