مشخصات پروژه

سالن ACR PULS - وهاب آخوندی

15 مرداد 1393
مکان گلستان- گنبد                       سیستم               ACR PULS             تعداد راس دوشا                                             
تاریخ نصب   مدل   تعداد واحد شیردوشی